Jaarvergadering en verhalen bingo 25 februari 2022

Verslag ledenbijeenkomst 25 februari 2022

De eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar, de nieuwjaarsbijeenkomst, moest vanwege corona worden geannuleerd.

Daarom was dit de eerste bijeenkomst van het jaar 2022 en deze bestond uit 2 onderdelen namelijk:

  • De jaarvergadering
  • Een verhalenbingo

Jaarvergadering

Als vereniging zijn wij volgens de statuten verplicht een jaarvergadering te houden waarbij het bestuur verantwoording aflegt en er door de leden een aantal besluiten moeten worden goedgekeurd.

Na de opening door de secretaris/wnd. voorzitter en het vaststellen van de agenda werd het verslag van de vorige vergadering behandeld. Het verslag werd door de leden goedgekeurd.

De secretaris gaf een verslag van het jaar 2021. Omdat er door de coronapandemie bijna niets mogelijk was zijn er nauwelijks bijeenkomsten geweest. Wel werd er nog een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd en ook de jaarvergadering is nog gehouden. In oktober mocht er weer iets meer en hebben we nog een ledenmiddag georganiseerd met een hapje en een drankje.

Ook werd in oktober de welkomstbijeenkomst voor de leden uit Erica georganiseerd die oorspronkelijk gepland stond voor begin 2020, maar ook vanwege corona geen doorgang kon vinden.

Zoals ieder jaar nam ook in 2021 het ledenaantal af van 168 naar 153, voornamelijk ten gevolge van overlijden (11) en opzegging (6), maar gelukkig mochten we ook nog 2 nieuwe leden begroeten.

Het bestuur heeft in 2021 ook nauwelijks vergaderd.

Daarna gaf de penningmeester een overzicht, waarbij gesteld kan worden dat het jaar met een positief saldo kon worden afgesloten. Doordat er geen bijeenkomsten werden georganiseerd, hadden we daarvoor ook geen kosten.

Van de totale inkomsten van ca € 3.500 (contributies) moet ruim de helft worden afgedragen aan de provinciale bond en de Unie. Naast deze afdracht werd er ook nog een flink bedrag uitgegeven aan de kerstattentie voor de leden en de bijeenkomsten die wel doorgang hebben kunnen vinden (nieuwjaarsbijeenkomst en gezellige middag in oktober) .

De kascommissie ( Hr. Verdel en mw. Eikens) heeft de financiën beoordeeld en geen onregelmatigheden geconstateerd. Ze stellen dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen, niet nadat ze een compliment hebben gegeven voor de goed verzorgde administratie.

De begroting voor 2022 is (nog) niet gemaakt, omdat nog niet helemaal zeker is hoe het programma er voor 2022 uit zal zien.

De kascommissie ondergaat ook een verandering, omdat dhr. Verdel aftredend is en niet herkiesbaar. Omdat dhr. Verdel wegens omstandigheden vanmiddag niet aanwezig is, zal hij in een later stadium bedankt worden voor zijn diensten.

Als nieuw lid van de kascommissie  wordt benoemend dhr. Gerard Heijnen en als nieuwe reserve dhr. Leo Mensen.

De leden gaan akkoord met deze wijzigingen.

Omdat de financiële positie van de vereniging goed is, wordt door het bestuur voorgesteld de contributie voor 2022 te handhaven op €22.50 per lid. De aanwezige leden gaan hier mee akkoord.

Door de secretaris wordt nog even gewezen op de nieuwe website van de afd. Klazienaveen. Deze website is te benaderen via de website van de provinciale bond. In de eerstvolgende nieuwsbrief wordt hier aandacht aan besteed.

In de rondvraag werd er vanuit Erica de vraag gesteld of er geen vervoer kan worden geregeld naar de bijeenkomsten. In de bijeenkomst in Erica is dit ook aan de orden geweest en daar is toen afgesproken dat dit onderling geregeld zou worden.

Omdat er verder geen vragen waren sluit de secretaris de jaarvergadering en zullen we na een korte pauze overgaan tot het tweede programmaonderdeel van de middag.

 

Verhalenbingo

Het tweede onderdeel van de middag bestond uit een nieuw onderdeel, namelijk een verhalenbingo.

Hierbij worden de bingocijfers niet getrokken middels het draaien aan een carrousel, maar de deelnemers moeten de getallen uit een verhaal halen dat wordt voorgelezen.

Henk Beukers heeft dit in Erica al meerdere malen gedaan en het leek het bestuur wel leuk dit ook eens in Klazienaveen uit te proberen.

Met veel aandacht werd er geluisterd naar het door Henk voorgelezen verhaal over het ontstaan en functioneren van de KBO in zuidoost Drenthe. Dat er met vol enthousiasme door de aanwezigen werd meegedaan moge ook wel blijken uit het feit dat het muisstil was en er toch ook nog wel een foute bingo ontstond.

Er waren zo’n 15-tal prijsjes die allemaal hetzelfde waren. Toen deze prijsjes allemaal verdeeld waren is er gestopt met de bingo.

Gezien de reacties van de aanwezigen denken we wel te mogen stellen dat deze nieuwe activiteit in aanmerking komt voor een vervolg.

Aan het eind van de middag sluit de secretaris deze bijeenkomst en spreekt de hoop uit dat we verder op de oude voet verder kunnen en niet meer worden geplaagd door een coronapandemie zoals we die in de afgelopen 2 jaar hebben gehad.

Na iedereen te hebben bedankt voor de aanwezigheid en de inbreng, wenst hij iedereen een goede thuisreis.