Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Unie KBO en ANBI

ANBI
De Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO) is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkings- en successierechten onder het 0%-tarief. Conform de richtlijnen van de ANBI vindt u alle gegevens van de Unie KBO op de website www.kbo.nl. Geregistreerde ANBI's vindt u ook op de website van de Belastingdienst.

Unie KBO
De Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40236191.

Doelstelling van de Unie KBO
De Unie KBO is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De vereniging biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala aan opleidings- en ontspanningsactiviteiten. En van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

Beleidsplan
Landelijke belangenbehartiging is de kerntaak van de Unie KBO. Op de terreinen inkomen en koopkracht, pensioenen, zorg en welzijn, wonen en mobiliteit behartigt de Unie KBO de belangen van haar leden en van senioren in het algemeen. Dit doet de Unie KBO bij voorkeur in samenwerking met collega-seniorenorganisaties en andere relevante partijen.

Organisatiestructuur

Ledenraad
De Ledenraad bestaat uit twee vertegenwoordigers per aansloten provinciale KBO, te weten de voorzitter en een tweede bestuurder. De Ledenraad heeft als kerntaak het scheppen van kaders voor het strategisch beleid, het goedkeuren van het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde begroting goed en het goedkeuren van het gevoerde beleid, inclusief het (financieel) jaarverslag.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit maximaal zeven onafhankelijke bestuurders die benoemd worden door de Ledenraad. Het bestuur heeft de verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende functie. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij kunnen alleen hun gemaakte onkosten declareren.
De posities binnen het huidige bestuur worden bekleed door:

Martin Arntz Waarnemend voorzitter
Joke te Plate Secretaris
Joop Beugelsdijk Penningmeester
Gerard Knoop Algemeen bestuurslid

Bureau
Het bureau van de Unie KBO telt ruim twintig medewerkers. Zij bereiden het strategisch beleid en daarop gebaseerde begroting voor, stellen op basis daarvan het jaarplan op en voeren dat uit. Het bureau staat onder leiding van de directeur, mevrouw Manon Vanderkaa. De directeur en medewerkers worden gehonoreerd conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Balans
De balans en de staat van baten en lasten met toelichting is te lezen in het meest recente jaarverslag van de Unie KBO. Lees hier het jaarverslag inclusief het financieel verslag van 2012.