Er is geen gebruiker ingelogd

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Langdurige zorg
De langdurige zorg en ondersteuning valt grotendeels onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ omvat onder andere de thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg. Een aantal veranderingen is zichtbaar.


Wijzigingen in de AWBZ, Handleiding voor lokale belangenbehartiging
Per 1 januari 2009 is er een aantal veranderingen doorgevoerd in de AWBZ, die ook gevolgen hebben voor het gemeentelijk beleid. VCP, het ondersteuningsprogramma voor lokale en regionale gehandicaptenorganisaties hebben een handreiking geschreven over 'Veranderingen in de AWBZ en gevolgen voor lokaal beleid' . Hierin valt te lezen wat er is veranderd en welke verantwoordelijkheden vanaf 1 januari bij de gemeente liggen. De tips in de handreiking om de overgang in uw gemeente zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn ook voor lokale KBO’s interessant. U kunt de handleiding hier downloaden
 
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Unie KBO:


Ziekenhuiszorg

Gezondheidszorg voor ouderen is de laatste jaren sterk gegroeid en gedifferentieerd in disciplines als klinische geriatrie, sociale geriatrie, verpleeghuiszorg en ouderenpsychiatrie. Die gespecialiseerde gezondheidszorg voor ouderen heeft een aantal knelpunten.

  • Er is sprake van schotten in de zorg; de zorgketens functioneren onvoldoende.
  • Het is voor cliënten moeilijk om het juiste pakket aan zorg en behandeling op het juiste moment te ontvangen.
  • Het zorgaanbod is weinig transparant.
  • Vroege signalering krijgt onvoldoende aandacht.
  • Voorzieningen zijn te weinig toegespitst op diverse doelgroepen in de ouderenzorg.

Na jarenlange lobby van de ouderenorganisaties staat deze complexe ouderenzorg hoog op de agenda van politiek en beroepsgroepen. Op 4 april 2008 is het Nationaal Programma Ouderenzorg van start gegaan. In 8 regionale netwerken gaan alle betrokkenen – van ouderen en hun mantelzorgers tot universitaire ziekenhuizen – samenwerken om de kwaliteit en samenhang van complexe ouderenzorg te verbeteren.

Standpunt Unie KBO

  • Geriatrie moet meer geïntegreerd worden in het ziekenhuiswezen en onderdeel zijn van medische en verpleegkundige opleidingen.
  • Er moet een samenhangende gespecialiseerde gezondheidszorg voor ouderen komen, waarbij een goede aansluiting geregeld is tussen gespecialiseerde zorg en algemene zorg.
  • Dit alles moet voldoen aan kwaliteitscriteria die vanuit cliëntenperspectief zijn opgesteld.

Hulpmiddelen

De Unie KBO heeft zich samen met Ergotherapie Nederland, de CG-raad, NCPF, Mezzo en diverse andere belangenorganisaties ingezet tegen het verdwijnen van de sta-opstoel uit het basispakket. De lobby heeft helaas niet gezorgd voor een terugdraaien van de regeling.
Belangrijk om te weten is dat ook na 1 januari 2009 nog wel sta-op stoelen vergoed zullen worden. De indicatie om in aanmerking te komen voor een aan functiebeperking aangepaste stoel is echter aangescherpt door de wetswijziging. Alleen problemen met het in en uit de stoel komen is geen basis meer voor een verstrekking.

Voor meer informatie over de verstrekking van een aangepaste sta-op-stoel kunt u kijken op www.eengoedhulpmiddel.nl of op www.sta-opstoelaanvragen.nl.

Medicijnen
Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie.