Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Provincie Drenthe start campagne ‘Lang zult u wonen’

Provincie Drenthe start campagne ‘Lang zult u wonen’

31-7 Zaterdag 6 oktober vindt de aftrap plaats van 'Lang zult u wonen 'in de provincie Drenthe. Het is de bedoeling dat alle Drentse gemeenten aan dit project gaan deelnemen. De provincie Drenthe verleent subsidie aan dit project.

Ook zullen er wooncoaches [vrijwilligers] opgeleid worden om de doelgroep thuis van nadere informatie te voorzien. Als KBO-PCOB willen wij graag ons steentje bijdragen.

Bewustwordingscampagne
Met deze bewustwordingscampagne wil de provincie inwoners stimuleren op tijd te beginnen met het veiliger en comfortabeler maken van hun woning. De meeste mensen willen graag oud worden in het huis en de buurt waar ze nu wonen. Maar mensen denken vaak nog niet na over de vraag hoe ze dat mogelijk kunnen maken.

Inspelen op vergrijzing en langer thuis wonen
De campagne Lang zult u wonen speelt in op de toenemende vergrijzing en het rijksbeleid dat inzet op het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Voor zulke grote aantallen inwoners is het onmogelijk nieuwe levensloopbestendige woningen te bouwen. De oplossing moet vooral gevonden worden in het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Zodat de inwoners van Drenthe ook in de toekomst op een plezierige manier zelfstandig kunnen blijven wonen en daarbij de ondersteuning krijgen die nodig is. Maar daar moeten we onze samenleving en onze huizen wel op gaan inrichten.

Bewustwording is nodig om op tijd maatregelen te treffen
Met de campagne Lang zult u wonen worden de inwoners geÔnformeerd over maatregelen die mensen zelf al kunnen nemen om te zorgen dat hun huis geschikt is voor de oude dag. Over het algemeen is men tevreden over woning en woonomgeving. De mensen in de buurt zijn bekend en men wil om die reden vaak niet verhuizen. Maar tegelijkertijd wordt onnodig lang gewacht met het levensloopbestendig maken van hun huis. Er komt vaak pas actie als het echt niet meer gaat of als er ongelukken gebeuren. Dat moeten we met zín allen zien te voorkomen door tijdig en adequaat in te spelen op veranderende woonbehoeften.


Meer informatie op de website www.langzultuwonen.nl

terug naar overzicht